PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT FPT

Phụ huynh, học sinh hoàn thiện phiếu đăng ký để hoàn tất quá trình đăng ký xét tuyển vào THPT FPT

Lưu ý: Thông tin đăng ký xét tuyển phải đúng với thông tin trên học bạ của học sinh

  • Thông tin

  • Thông tin trường học

  • Thông tin điểm xét tuyển

  • Xếp loại hạnh kiểm

  • Thông tin liên hệ

  • Thông tin liên hệ

  • Lý do biết đến trường