chat 2

Báo cáo kết quả ba công khai năm học 2022 – 2023 và cam kết chất lượng giáo dục năm học 2023 – 2024

Căn cứ vào Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Trường TH, THCS và THPT FPT báo cáo kết quả thực hiện công khai năm học 2022 – 2023 và cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cở sở và trường trung học phổ thông năm học 2023 – 2024.

báo cáo tự đánh giá

Báo cáo tự đánh giá năm học 2022 – 2023

Báo cáo tự đánh giá năm học 2022 – 2023

307914394_1463888017420640_2434967817706003110_n

Kết quả thực hiện công khai năm học 2021-2022 và Kế hoạch thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2022-2023

Kết quả thực hiện công khai năm học 2021-2022 và Kế hoạch thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2022-2023

Học-sinh-cần-trang-bị-kỹ-năng-gì

Báo cáo kết quả ba công khai năm học 2020 – 2021 và kế hoạch năm học 2021 – 2022

Căn cứ vào Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Trường TH, THCS và THPT FPT báo cáo kết quả thực hiện công khai năm học 2020 – 2021 và kế hoạch thực hiện công khai đối với cơ sở phổ thông năm học 2021 – 2022.

ANH_4095

Báo cáo kết quả ba công khai năm học 2019 – 2020 và kế hoạch năm học 2020 – 2021

Căn cứ vào Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Trường TH, THCS và THPT FPT báo cáo kết quả thực hiện công khai năm học 2019 – 2020 và kế hoạch thực hiện công khai đối với cơ sở phổ thông năm học 2020 – 2021

2E1A7049

Báo cáo kết quả ba công khai năm học 2018 – 2019 và kế hoạch năm học 2019 – 2020

Căn cứ vào Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Trường TH, THCS và THPT FPT báo cáo kết quả thực hiện công khai năm học 2018 – 2019 và kế hoạch thực hiện công khai đối với cơ sở phổ thông năm học 2019 – 2020.